Education

Teaching

Publications

  • Yu Guo, Ting Liang, Zhongpu Chen, Binchen Yang, Jun Wang, and Yu Zhao. “FinKENet: A Novel Financial Knowledge Enhanced Network for Financial Question Matching.” Entropy, 2023.
  • Muhammad Kashif Azhar, Bin Yao, Zhongpu Chen, Enriching Blockchain with Spatial Keyword Query Processing, IJICS 2022 (CCF C).
  • Zhongpu Chen, Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Xiaofeng Gao, Shuo Shang, Shuai Ma, Minyi Guo, Flexible Aggregate Nearest Neighbor Queries and its Keyword-Aware Variants on Road Networks, IEEE TKDE 2020 (CCF A).
  • Zhongpu Chen, , Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Wei Zhang, Kai Zheng, Panos Kalnis, and Feilong Tang, ITISS: an efficient framework for querying big temporal data, GeoInformatica 2020 (CCF B).
  • Bin Yao, Zhongpu Chen, Xiaofeng Gao, Shuo Shang, Shuai Ma, Minyi Guo, Flexible Aggregate Nearest Neighbor Queries in Road Networks, IEEE ICDE 2018 (CCF A).
  • Bin Yao, Wei Zhang, ZhiJie Wang, Zhongpu Chen, Shuo Shang, Kai Zheng, Minyi Guo, Distributed in-memory analytics for big temporal data, DASFAA 2018 (CCF B).
  • Dong Xie, Feifei Li, Bin Yao, Gefei Li, Zhongpu Chen, Liang Zhou, Minyi Guo, Simba: Spatial in-memory big data analysis, ACM SIGSPATIAL 2016.

Contact

  • zpchen(at)swufe(dot)edu(dot)cn
  • chenloveit(at)gmail(dot)com
  • me(at)zhongpu(dot)info